Vận chuyển và giao nhận

Điều kiện vận chuyển và giao nhận đối với sản phẩm, dịch vụ được thực hiện theo chính sách kinh doanh từng thời kỳ và được thể hiện trong các tài liệu ký kết với Khách hàng.

Khách hàng có thể liên hệ hotline 091 797 88 33 để được hỗ trợ thông tin.